Υπηρεσίες Start Up

Η επιλογή της νομικής μορφής που ταιριάζει στο επιχειρηματικό σας πλάνο είναι μία διαδικασία πολυδιάστατη. Κάθε νομική μορφή έχει συγκεκριμένα νομικά χαρακτηριστικά που συνεπάγονται διαφορετικές διοικητικές και φορολογικές υποχρεώσεις. Αναλαμβάνουμε
  • Τη μελέτη και σύσταση της κατάλληλης εταιρικής μορφής για την επιχείρησή σας
  • Τη μετατροπή της σε άλλη εταιρική μορφή, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο
  • Τη συγχώνευσή της με τη μορφή απορρόφησης από άλλη επιχείρηση ή τη μορφή απορρόφησης κλάδου
  • Την παροχή υπηρεσιών φορολογικού αντιπροσώπου
  • Τη σύσταση trust και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης του (σύνταξη και κατάθεση απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων, διαδικασίες νόμιμης λειτουργίας του, υποστήριξη για την επεξεργασία και σύνταξη των καταστάσεων και στοιχείων που αναζητά ο φορολογικός ελεγκτής για τη διενέργεια των ελεγκτικών του επαληθεύσεων)
  • Τη σύσταση εταιρείας του Α.Ν. 89/1967 και υπηρεσίες σύνταξης και κατάθεσης νομιμοποιητικών εγγράφων
  • Τη σύνταξη αναφορών κόστους έναρξης κάθε μορφής επιχείρησης με πρόβλεψη τελών και φορολογικών επιβαρύνσεων σε συνάρτηση με το χρόνο έναρξης κάθε μορφής επιχείρησης
  • Τη σύνταξη αναφορών οργάνωσης και ανάπτυξης της επιχείρησης
  • Την λειτουργική υποστήριξη της νεοφυούς επιχείρησης με συμβουλευτικές υπηρεσίες και ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης στο αρμόδιο επιμελητήριο και στον ασφαλιστικό φορέα.
progress