Υπηρεσίες Δημοσίου Λογιστικού

Αναλαμβάνουμε:
  • Tην εισαγωγή και παρακολούθηση όλων των λογιστικών στοιχείων του δημοσίου οργανισμού
  • Την προετοιμασία και υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
  • Την λογιστική απεικόνιση των εσόδων και εξόδων του δημόσιου οργανισμού
Financial data analysis concept