Υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης

Με φιλοσοφία υπεύθυνης και ασφαλούς υποστήριξης παρέχουμε λογιστικές υπηρεσίες τήρησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά, στην έδρα μας ή στην έδρα της επιχείρησης Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε:
 • Την οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
 • Τη σύνταξη δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων και φόρων προστιθέμενης αξίας (ΦΜΥ, ΦΠΑ)
 • Τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Τη σύνταξη δηλώσεων ακίνητης περιουσίας (ΕΝ.Φ.Ι.Α)
 • Τον προσδιορισμό φόρου κληρονομίας
 • Τον προσδιορισμό φόρου δωρεάς
 • Την τήρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων για νομικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις
 • Την τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών
 • Την ολοκλήρωση διαδικασιών εκκαθάρισης
 • Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων
 • Τη σύνταξη ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και των δηλώσεων μισθώσεων επαγγελματικής και αστικής στέγης (Ε1, Ε3, Ε2)
Female accountant calculations, audit and analyzing financial graph data with calculator and laptop Business, Financing, Accounting, Doing finance, Economy, Savings Banking Concept.