Υπηρεσίες φορολογικού σχεδιασμού

Η παρακολούθηση της φορολογικής, λογιστικής, ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας και νομολογίας συμβάλλει στην ανάπτυξη κάθε επιχείρησης. Με διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού μας είμαστε πάντα στο επίκεντρο των εξελίξεων. Αναλαμβάνουμε:
  • Tη σύνταξη μελέτης για τη σύσταση της κατάλληλης νομικής μορφής ώστε να απολαμβάνετε τα περισσότερα οικονομικά οφέλη σύμφωνα με το μέγεθος της επιχείρησής σας
  • Tην παρακολούθηση του ταμείου και των ταμειακών ροών της εταιρείας καθώς και την πρόταση του κατάλληλου χρόνου εξόδων ώστε να διασφαλίζονται τα κέρδη της επιχείρησής σας και να περιορίζεται το φορολογικό κόστος. Η εφαρμογή συγκεκριμένων φορολογικών νόμων σε συγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις εξασφαλίζει σημαντικές φορο-ελαφρύνσεις
  • Την δημιουργία κατάλληλου business plan ώστε να υπάρχει σαφής γνώση της πραγματικής χρηματοοικονομικής θέσης της επιχείρησής και να γίνεται σωστή χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων, αναπτυξιακών νόμων και φορολογικών απαλλαγών με στόχο την επιχειρηματική εξέλιξη και την οικονομική ανάπτυξη. Χρησιμοποιώντας τον εσωτερικό έλεγχο ως εργαλείο ασφαλούς επίτευξης των επιχειρηματικών στόχων προλαμβάνουμε επιχειρηματικούς κινδύνους και φροντίζουμε για την αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών μεθόδων.
  • Τις διαδικασίες για την εφαρμογή του φορολογικού καθεστώτος IP-Box, όπου αυτό προβλέπεται
Female accountant team is analyzing the data to present the client.They use the pen at the data graphs and consult the job.