Χρηματοδοτικά προγράμματα

Η εφαρμογή αναπτυξιακών νόμων και η εύρεση του κατάλληλου χρηματοδοτικού προγράμματος, όπως ενδεικτικά τα προγράμματα ΕΣΠΑ, είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της οικονομικής ρευστότητας. Αναλαμβάνουμε:
  • Την μελέτη ενεργών ή επικείμενων χρηματοδοτικών εργαλείων που ταιριάζουν στις επιχειρηματικές σας ανάγκες
  • Την υποβολή πρότασης σε αναπτυξιακά, ευρωπαϊκά ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
  • Την παρακολούθηση της διαδικασίας από τη λήψη του χρηματοδοτικού εργαλείου έως την ολοκλήρωση του προγράμματος.
  • Τη δημιουργία και υποβολή φακέλων τεκμηρίωσης για την εκταμίευση ή επαλήθευση του εγκριθέντος χρηματικού ποσού
Stock market data at night